Regler vid renovering och ombyggnad

Medlemmar/Hyresgäster i Brf Dammen Nybohov får ej påbörja ombyggnationer eller större renoveringar såsom att ändra i lägenhetens fasta inredning eller att göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme eller elsystem utan att föreningens styrelse har informerats om omfattningen och lämnat sitt medgivande.

Det åligger den enskilde medlemmen att:

  • Inte spika, borra eller utföra andra arbeten som orsakar störande ljud mellan klockan 18.00 och 08.00 på vardagar samt mellan klockan 16.00 och klockan 10.00 på lördagar, söndagar och röda dagar.
  • Kontrollera om planerade åtgärder kräver bygglov eller bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret.
  • Själv stå för de kostnader som vår fastighetsskötare kan komma att fakturera för assistans med vattenavstängning eller andra uppdrag.
  • Informera grannar om planerade renoveringsarbeten samt anslå meddelande på föreningens anslagstavla i trapphuset. Vilka datum och tider som arbeten kommer att utföras samt vem (du själv eller din entreprenör) grannar och hyresgäster kan kontakta vid eventuella frågor.
  • Särskilt informera grannar och hyresgäster om renoveringen/ombyggnationen kräver bilnings- och/eller omfattande borrningsarbeten. Av informationen skall det klart framgå datum för dessa arbeten samt mellan vilka tidpunkter på dagen dessa arbeten kommer att utföras.
  • Täcka golv i gemensamma utrymmen såsom trapphus/hiss samt att dagligen städa i nämnda gemensamma utrymmen under den period arbetena pågår.
  • Fortlöpande forsla bort rivnings- och byggnadsmaterial samt eventuella emballage.  OBS! Detta får ALDRIG läggas i miljöstugan!
  • Ombesörja bortforsling av möbler, tv-apparater, bilbatterier och andra skrymmande föremål. OBS! Detta får ALDRIG läggas i miljöstugan!

I miljöstugan är det tydligt uppmärkt vad som får kastas och till vilken behållare det ska. Skär alltid upp och platta till alla slags kartonger.

 

Om boende bryter mot dessa regler förbinder sig denne att:

  • Till bostadsrättsföreningen utge ersättning för bortforsling av den boende tillhörigt gods, byggnadsmaterial och/eller emballage från fastighetens allmänna utrymmen samt miljö/grovsoprummet.
  • Till bostadsrättsföreningen utge ersättning för städning av gemensamma utrymmen om städning ej genomförs enligt ovan.

Dessa regler är förankrade i föreningens stadgar och är till för allas trevnad i huset. Förhoppningen är att samtliga boende efterföljer och respekterar dessa.