Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Ett stort tack!

Vi i styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla, stora som små, som medverkade på vårträffen i lördags! 

Detta var fjärde gången sedan föreningen bildades som vi samlades för att göra våra hus och omgivningar vårfina. Ett fyrtiotal av våra boende deltog i putsandet och fejandet. Rabatter rensades från ogräs, cykelförråd sopades rena från vintergrus, entréer spolades rena, träpaneler oljades in mm. Vädret visade sig från sin goda sida, som brukligt vid dessa tillställningar, och vi avslutade traditionsenligt i trevligt samspråk runt grillen i trädgården.

Än en gång, ett stort tack till alla som gjorde dagen så lyckad, på alla sätt!

Felsökning låssystemet i 31:an

Alla som bor på Nybohovsbacken 31 känner säkert till felet i inpasseringssystemet med aptusbrickorna som varat en nu allt för lång tid. Vi i styrelsen har varit på vår leverantör PMlarm vid många tillfällen och de har i sin tur varit på tillverkarna av systemet - Aptus. 

Hittills har dessa åtgärder gjorts:

  • Åtskilliga omstarter av systemet och kontroller i loggar.
  • I stort sett samtliga komponenter i centralen har bytts ut.
  • Mätningar mellan jord på slutbleck och dörrkarmar har gjorts och även en del mätningar mellan jord och centraler.
  • Mätningar med oscilloskop för att kunna se eventuella krypströmmar.
  • Senaste åtgärden var att sätta upp ett nytt system i databasen och föra över det till vårt system. 

Efter den senaste åtgärden verkar det som problemen har försvunnit men återkommer felet fortsätter PM-larm med felsökningen.

 

Kallelse till årsstämma 2013

klubbaDet är dags för styrelsen i bostadsrättsföreningen Dammen Nybohov att lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för er medlemmar. Med andra ord kallas alla medlemmar i föreningen till ordinarie årsstämma 2013. Stämman hålls i Nybohovsskolans matsal tisdagen den 23 april kl.19.00. Vi följer fastställd dagordning enligt nedan.

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Årsredovisningen finns i bilagan nedan. Den kan också hämtas i pappersform hos Inger Holm, våning 9 i 29:an.

Välkomna!

Godkänd ventilationskontroll i alla hus

ventilDen obligatoriska ventilationskontrollen, sk OVK, som enligt lag måste genomföras vart femte år, är nu avklarad i alla våra fastigheter, med godkänt resultat. De allra flesta har varit tillmötesgående och hjälpsamma med att ge vår entreprenör tillträde till lägenheten, vilket har underlättat och effektiviserat arbetet. Frånluftskanalerna i lägenheterna har rensats och förhoppningsvis har vi nu alla en något effektivare ventilation i våra lägenheter. Ett stort tack för ert samarbete!

Förlikning med Citycon

Sedan gallerian byggdes med tillhörande garage under föreningens fastigheter har Brf Dammen Nybohov haft krav på Citycon för de skador som uppstått på grund av byggnationen. 

Under flera år har föreningens styrelse försökt komma till en överenskommelse med Citycon utan framgång. Hundratals timmar har lagts ned för att försöka reda ut detta. Efter hand har styrelsen märkt att Citycon dragit ut på det hela, inte svarat varken på telefon eller mail. Efter att Citycon till slut struntat i att komma till avsatt möte skickade vi, med stöd av advokat Tomas Lindwall, in en stämningsansökan mot Citycon. Denna stämningsansökan satte lite fart i processen och under december 2012 hade föreningen, tillsammans med Jur. kand. Marina Selin från Lindwall och Partners, ett förlikningsmöte med Citycons advokater. 

Resultatet av förlikningsmötet blev en överenskommelse att Citycon ska ersätta Brf Dammen Nybohov med 435 000 kr. Beloppet är lägre än det krav vi ställt men styrelsen är ändå glad att saken är avklarad och att vi till slut fick ersättning.
Pengarna som har kommit in kommer att gå till reparationer av de skador som skett på föreningens allmänna utrymmen.

Har ni några frågor, hör av er till styrelsen.

Information till hyresgäster

Årets hyresförhandlingar är klara. Resultatet kommer att anslås på anslagstavlan i respektive port.

Höjningen för 2013 kommer att vara 2,35% efter förhandlingar med Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm. Dessutom har parterna enats som en hyressättningsavgift som för närvarande ligger på 12 kronor per lägenhet och månad.

Porttelefoner

porttelefon Som bekant kan ditt telefonnummer kopplas till porttelefonen för att släppa in besökare. För att underlätta för våra besökare tänkte vi också informera dig om att det går lika bra att använda ditt lägenhetsnummer, som du hittar ovanför din ytterdörr. Ett alternativ till att knappa in telefonnumret är alltså att istället knappa in det fyrsiffriga lägenhetsnumret.

Föreningsstämma 23 april 2013


Den 23/4 har föreningen sin årliga stämma. För medlemmar i föreningen finns då tid fram till den 28/2 för att komma in med motioner. Så glöm inte bort att skicka in dessa i tid så att de hinner behandlas. Motioner mottages på mail (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller i föreningslokalens postlåda. Glöm inte att skriva vem motionen kommer ifrån.

Köksfläktar och ventilation

På förekommen anledning vill styrelsen informera och påminna om att vid renovering av kök får endast godkända köksfläktar monteras och anslutas till vårt ventilationssystem. Om en icke godkänd köksfläkt installeras i någon av föreningens lägenheter finns stor risk att hela husets ventilationssystem rubbas, med påföljd att matos och annan obehaglig frånluft letar sig in i grannarnas lägenheter. Husens ventilation bygger på en takfläkt som genererar ett balanserat lufttryck i en central ventilationskanal. Nya köksfläktar, och andra ombyggnader som påverkar lägenheternas frånluftventiler, måste därför vara anpassade till husets ventilation och godkännas av styrelsen.

Förutom obehaget med matos mm som eventuella felinstallationer kan orsaka, kan fel vid ombyggnader och renoveringar också medföra extra kostnader för dig som lägenhetsinnehavare, såväl som för föreningen, i samband med besiktning av ventilationssystemet, sk obligatorisk ventilationskontroll. Om inte huset godkänns vid en besiktning tillkommer extra kostnader för föreningen för utredning, åtgärder och ombesiktning. Upptäcks exempelvis en felaktig köksfläkt i en lägenhet måste lägenhetsinnehavaren omgående åtgärda detta och byta ut fläkten.

Mer information om ventilationen i våra hus finns här.