Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Kallelse till årsstämma 2014

klubbaDet är dags för styrelsen i bostadsrättsföreningen Dammen Nybohov att lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för er medlemmar. Med andra ord kallas alla medlemmar i föreningen till ordinarie årsstämma 2014. Stämman hålls i Nybohovsskolans matsal tisdagen den 8 april kl.19.00. Två motioner finns att ta ställning till på årets stämma:

1. byggnation av en grovtvättstuga i nuvarande barnvagnsrummet i 21:an, tillgänglig och bokningsbar för samtliga boende i föreningen

2. ombyggnad av föreningens lokal i 29:an till bastu/gym/gemensamhetslokal enligt tidigare framlag förslag

Vi följer fastställd dagordning enligt nedan.

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
   17.1 Presentation och beslut om byggnation av grovtvättstuga i föreningen

   17.2 Presentation och beslut om ombyggnation av lokal i 29:an till gym/bastu/gemensamhetslokal
18. Avslutande

Årsredovisningen finns i bilagan nedan. Den kan också hämtas i pappersform hos Inger Holm, våning 9 i 29:an.

Kan du inte själv närvara på stämman men vill vara med och rösta kan du rösta med fullmakt via ombud. Hör med någon annan medlem om han/hon kan vara ditt ombud, eller kontakta någon i styrelsen. Se paragraf 31 i föreningens stadgar om hur du kan rösta via ombud.

Välkomna!

Förslag för föreningens lokal i 29:an

Under sista kvartalet 2013 skickade vi i styrelsen ut en enkät till alla medlemmar. Enkätens syfte var att undersöka hur vi medlemmar vill att lokalen i 29:an ska användas, efter att Exakta restaurangmaskiner flyttat ut i januari 2014. Av de som svarade önskade drygt 75 procent att vi skulle använda lokalen själva. Med resultatet av enkäten som grund har styrelsen tillsammans med en arkitekt tagit fram ett förslag på utformning av lokalen för vår egen användning. Planlösningen ser ni här:Planlösning

Förslaget kommer att läggas fram för omröstning på vår föreningsstämma tisdagen den 8:e april, men redan tisdagen den 11 mars 19.00 har vi öppet hus i lokalen i fråga för att visa lokalen och presentera förslaget på plats. Vi svarar också på frågor om investeringskostnader, föreningens ekonomi och förväntad värdestegring i samband med ett godkännande av förslaget på stämman.

Planlösningen i sin helhet kan ses i bilagan nedan. Möblering är givetvis inte bestämd så se det som att förslaget presenterar ett utrymme för bastu och relax, ett utrymme för gym och ett gemensamhetsutrymme. 

Vi ses tisdagen den 11:e mars klockan 19:00 i lokalen i 29:an!

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Nybohovsbacken 29-Lokal.pdf)Nybohovsbacken 29-Lokal.pdf3992 kB

Upprop!

Hej alla medlemmar i bostadsrättföreningen Dammen Nybohov! Medlem är du som undertecknat upplåtelsehandlingen för respektive lägenhet. Medlemmarna i vår förening är delägare i 3 st bostadshus till ett värde av ca: 250 mkr. Detta borde borga för ett stort engagemang från er medlemmar vid t.ex. årsmöten. Vi har vid tidigare årsmöten endast haft 20-30 personer närvarande. Dessutom önskar vi att de som är intresserade att ställa upp och vara delaktiga i fastigheternas skötsel och ekonomi, meddelar sitt intresse till valberedningen. Skriv ett par rader i en e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 28 februari.

Anmäld medlem kontaktas av valberedningen vid behov när vakanser i styrelsen uppstår. Styrelsens ledamöter väljs för ett år i taget.

/Valberedningen

Förbättringar

Som de flesta troligen har noterat  så har våra fastigheter förbättrats under hösten.

Dels har vi åtgärdat fuskjobbet med fasaderna.

Tidigare gick putsen ner i marken med följd att den vittrades upp och rasade ner. Nu går putsen inte hela vägen ner till marken vilket är mycket mer hållbart, speciellt när snön lägger sig och ligger mot väggen.

 

 

 

 

 

 

 


Dessutom har vi byggt ett staket vid miljöstugan.

Tidigare har vi haft problem med folk som använt miljöstugans baksida som toalett, speciellt bland folk som väntat på vändplatsen i bilar. Vi hoppas nu att dessa personer hittar ett alternativ utanför vår förening för sina trängande behov.

 

 

Energibesparing

Styrelsen kom i kontakt ett företag som heter Bauer water technology i samband med en mässa för bostadsrättsföreningar. De har en produkt som vi tror kan vara bra för vår förening och därför har vi beslutat att gå vidare mot en beställning. 

Produkten som är intressant för oss är tänkt att kopplas in på vårt värmesystem. Där ska den rena våra rör från kalk, rost och andra beläggningar och på så vis effektivisera föreningens värmesystem. Dessutom skyddar detta system våra rör vilket förlänger livslängden på dem.

Av de referensföreningar vi pratat med är alla eniga om att värmen i deras fastigheter har blivit mycket jämnare och varmare. Få referenser hade mätt skillnaden i värmekostnaderna, men en förening hade en sänkning på drygt 15% på årsvärmekostnaderna. Enligt representanter från Bauer water technology så är en sänkning på 5-10% normal på en fastighet från 60-talet i Stockholm.

En sänkning av vår värmekostnader med 10% skulle mer än väl täcka investeringskostnaderna - redan på ett år för Brf Dammen Nybohov. Styrelsen anser dock att jämnare värme är skäl gott nog för denna investering. Att vi sedan blir en mer energieffektiv förening och att vi möjligen kommer att sänka våra värmekostnader ser vi som en bonus.

Har ni några funderingar, kontakta gärna styrelsen eller gå in på http://www.bauer-wt.com/swe/hemsida/

Ingen relining vid stambyte

De senaste dagarna har media rapporterat om att myndigheterna funnit det hormonstörande ämnet bisfenol A i dricksvattnet i 3000 lägenheter i Sverige. Se artikel på SVT. Ämnet har hittats i hus som renoverats med en metod som kallas relining. Den innebär kortfattat att man istället för att byta ut gamla dricksvattenledningar förser dem med en tunn plasthinna av härdplast, sk epoxi.

Styrelsen vill med anledning av detta meddela alla boende i föreningen att denna metod inte användes vid renoveringen av våra fastigheter 2006-2007. Vid stambytet byttes istället alla våra dricksvattenledningar ut och ersattes med rör av polypropen och polyeten. Dessa innehåller inte bisfenol A.

Vad ska hända med lokalen i 29:an?

Alla medlemmar i föreningen har fått en enkät att besvara angående framtiden för lokalen i hus 29 som snart blir ledig efter att Exacta hyrt den under flera år.

Vi har sammanställt enkätsvaren och kommer arbeta fram ett förslag som föreningens medlemmar kan rösta på under stämman i vår.

Cykelrensning

Cykelrensningen är avklarad och cyklar som haft kvar buntbanden förvaras nu i en låst lokal. Saknad cykel kan återfås mot beskrivning.

 

Cyklar som inte är hämtade innan nyårsafton 2013 förverkas.

 

Saknar du din cykel så hör av dig till styrelsen innan den 31 december via vår meddelandebox, tel 08-509 120 60 eller skicka ett meddelande till styrelsen via kontaktformuläret här.

Sopnedkast för hushållssopor

Tyvärr måste vi gå ut med den här informationen om och om igen. Sopnedkasten som finns utanför varje port är endast till för hushållssopor. Glas, tidningar, pizzakartonger m.m. måste kastas i återvinningsrummet. En viktig regel som egentligen inte borde vara så svår att förstå - är det svårt att pressa ner soporna i nedkastet så har ni troligen för mycket i påsen och riskerar att orsaka stopp i sopsugen.

Vi har vid flertalet tillfällen det senaste åren fått stopp (särskilt i hus 31) och eftersom sophämtarna nu har nya arbetsmiljöregler får de inte gå ner och lösa stoppet utan vi måste ringa en annan firma vilket leder till kostnader samt längre tid utan sopnedkast i huset.