Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Beslut om lokal i 29:an

extrastammaMåndagen den 8 september hade föreningen en extrastämma för att besluta om vad föreningens lokal i hus 29 ska användas till. Tre förslag lades fram i inbjudan till extrastämman och ytterligare ett fjärde förslag lämnades in till styrelsen av en av våra medlemmar inför stämman. Fyra förslag fanns alltså framlagda för omröstning:

  1. Tre funktioner: Gym, bastu (traditionell eller med infraröd värme) samt gemensamhetslokal
  2. Två funktioner: Bastu (traditionell eller med infraröd värme) samt gemensamhetslokal
  3. En funktion: Gemensamhetslokal för möten, aktiviteter och fester
  4. Återbruksrum - ett rum skött av frivilliga medlemmar där medlemmarna internt kan lämna fungerande saker för återbruk. Syftet är att boende internt kan återanvända sina grannars saker.

Redan i första omröstningen fick förslag nummer ett 27 av 39 röster och därmed alltså en majoritet av de deltagande medlemmarnas röster. I enlighet med medlemmarnas önskemål kommer därför styrelsen att bygga om lokalen till gym, bastu och samlingslokal.  

Översvämning i källare

Vid två tillfällen den senaste veckan har det läckt in vatten i källaren i framförallt 29:an. Det är det intensiva regnandet nätterna mellan den 2 och 3 augusti och 6 och 7 augusti som fått dagvattenledningarna under 29:an att svämma över. Vi uppmanar därför alla boende att kolla sina källarförråd. Gäller framförallt ni som bor i 29:an men det skadar inte att även ni i 21:an och 31:an kollar era förråd, för säkerhets skull.

Vi försöker förhindra att detta upprepas genom att göra en besiktning av brunnar och ledningssystem i källaren. Det kan dock vara så att det är kommunens dagvattensystem som helt enkelt inte klarar av de stora mängder vatten som fallit dessa dagar, och då blir det svårare att förhindra att detta händer igen. 

Uppfräschning kring husen

tradgard kantstenDe arbeten som utfördes på socklarna runt våra hus i vintras satte en del spår i vår trädgård. Bland annat förstördes en del rabatter i närheten av fasaderna. Styrelsen beslutade därför att anlita en entreprenör för att återställa rabatterna och rensa upp och snygga till. Vi passade samtidigt på att göra en del andra förbättringar i vår utemiljö. Det som gjorts är bland annat följande:

Rabatterna runt husen har rensats upp och dressats med ny jord så att buskarna kunnat återhämta sig. Ny buske är planterad bredvid 21:ans entré. Nya krypgranar är planterade mellan 29:an och 31:an. Ny gräsmatta och kantsten är lagd utmed 29:an. Plus en hel del annat. I dagarna avslutas allt med komplettering av asfalt längs den nya kantstenen i backen upp till 31:an. Den nya gräsmattan och växterna kräver en hel del vatten för att slå rot, vilket förklarar den intensiva bevattningen en del av er säkert observerat. Vi hoppas att ni uppskattar vår nya fina trädgård och att vi kan hjälpas åt att hålla den fin.

Nya regler för andrahandsuthyrning

Riksdagen beslutade om ändrade regler vid andrahandsuthyrning den 7 maj 2014. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2014.

Bostadsrättslagen kommer att i huvudsak ändras på följande sätt. Det kommer att vara något lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. "Beaktansvärda skäl" ändras till "skäl". Föreningen kommer i samband med medlemmars andrahandsuthyrning ha rätt att ta ut en administrativ avgift. För att föreningen ska kunna ta ut en sådan avgift av sina medlemmar krävs en ändring av stadgar. Mer information om lagändringen finns att läsa på Fastighetsägarnas hemsida.

Fastighetsägarnas förmånskort

fastighetsagarna iphone webbDå vi som bostadsrättsförening är medlem i Fastighetsägarna erbjuds alla boende i vår förening Förmånskortet från Fastighetsägarna. Förmånskortet är laddat med medlemsförmåner från Fastighetsägarna i Stockholm – bara för oss medlemmar. Förmånskortet finns både som plastkort, som ni själva enkelt kan beställa via Fastighetsägarnas kundservice på tfn 08- 617 76 00, och som app i mobilen. Appen finns både för iPhone och Android.

Förmånskortet-appen är laddad med attraktiva erbjudandenoch till bostaden och bilen, med rabatter upp till 30 procent. Appen fylls på med förmånliga specialerbjudanden löpande under året. Erbjudandena gäller under en begränsad tid. Visa upp Förmånskortet i din mobiltelefon direkt i butiken nästa gång du handlar. Läs mer om förmånskortet och alla erbjudanden på www.fastighetsagarna.se/formanskortet.

Nya styrelsen

På vår föreningsstämma i april valdes flera nya medlemmar in i styrelsen. Här är namn och rollfördelning i den nya styrelsen:

Ordförande: Björn Mattisson och Håkan Norström (bägge i 29:an) delar på rollen
Kassör: Ulrika Marusarz (31:an)
Sekreterare: Oskar Svanström (29:an)
Ledamot: Erik Bohlin (21:an), Gert Malm (29:an), Hanna Hartleb (21:an)
Suppleant: Susanna Calén (29:an), Fredrik Andersson (29:an) 

Behöver ni nå någon av oss finns våra telefonnummer på anslagstavlan i varje port. 

Stämman 2014

För er som inte deltog på föreningsstämman i Nybohovsskolans matsal den 8 april informerar vi här om resultatet av de omröstningar vi genomförde.

1. Beslut om byggnation av grovtvättstuga i föreningen
Föreningsstämman beslutade med 22 röster för, 13 emot och fyra nedlagda röster, att anta styrelsens förslag om ombyggnad av barnvagnsrummet i 21:an till en grovtvättstuga.

2. Beslut om ombyggnation av lokal i 29:an till gym/bastu/gemensamhetslokal
Föreningsstämman röstade om förslaget och beslutade med 32 röster för, 7 röster emot, att anta förslaget om att bygga om lokalen enligt medlemmarnas önskemål, som framkommit i enkäten. Styrelsen ska löpande informera medlemmarna om arbetet och när arkitekt tagit fram slutgiltigt förslag ska förslaget presenteras för medlemmarna innan arbetet sätts igång.

Tack för årets städdag!

varstadning4Så där, vårvärmen fanns inte där. Däremot ett stort antal flitiga grannar som ville umgås och göra vår utemiljö trevligare. Ett stort tack till er som tog er ut!
 
Nästa år hoppas vi på fint väder och samma uppslutning!
 
Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2014

klubbaDet är dags för styrelsen i bostadsrättsföreningen Dammen Nybohov att lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för er medlemmar. Med andra ord kallas alla medlemmar i föreningen till ordinarie årsstämma 2014. Stämman hålls i Nybohovsskolans matsal tisdagen den 8 april kl.19.00. Två motioner finns att ta ställning till på årets stämma:

1. byggnation av en grovtvättstuga i nuvarande barnvagnsrummet i 21:an, tillgänglig och bokningsbar för samtliga boende i föreningen

2. ombyggnad av föreningens lokal i 29:an till bastu/gym/gemensamhetslokal enligt tidigare framlag förslag

Vi följer fastställd dagordning enligt nedan.

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
   17.1 Presentation och beslut om byggnation av grovtvättstuga i föreningen

   17.2 Presentation och beslut om ombyggnation av lokal i 29:an till gym/bastu/gemensamhetslokal
18. Avslutande

Årsredovisningen finns i bilagan nedan. Den kan också hämtas i pappersform hos Inger Holm, våning 9 i 29:an.

Kan du inte själv närvara på stämman men vill vara med och rösta kan du rösta med fullmakt via ombud. Hör med någon annan medlem om han/hon kan vara ditt ombud, eller kontakta någon i styrelsen. Se paragraf 31 i föreningens stadgar om hur du kan rösta via ombud.

Välkomna!