Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Information från styrelsen

autumn leavesStyrelsen har kommit igång med höstsäsongen och nu vill vi informera om följande.

 • För förlängningen av våra balkonger hoppas vi kunna göra en gemensam sak med BRF Tornen uppe på Nybohov. Även de ska förlänga sina balkonger, och tillsammans kan vi förhoppningsvis hitta bästa möjliga entrepenör. Vi hoppas komma igång med arbetet på balkongerna under 2016. Vi återkommer med mer info.
 • Se till att du/ni har en fungerande brandvarnare nu när ljussäsongen börjar! Den kan rädda både ditt och dina grannars liv. 
 • Använd endast jouren för akuta fastighetsfel när det är just något akut. En säkring som gått är tex inte akut, det kan vi i styrelsen hjälpa er med. Föreningen betalar mycket pengar varje gång jouren rycker ut.

Containerdag 4 oktober

containerSöndagen den 4 oktober har föreningen hyrt in en stor container för grovsopor som står till förfogande för alla boende i föreningen. Passa på att göra en höstrensning i förrådet eller lägenheten och släng skräpet i containern istället för att åka till tippen. Containern tar emot alla skrymmande, icke miljöfarliga sopor. Bredvid containern finns också en stor säck avsedd för elektronikskrot, perfekt för den som exempelvis vill göra sig av med sin gamla TV eller dammsugare.

Containern kommer att stå uppställd vid vändplatsen mellan Nybohovsbacken 21 och 29 söndagen den 4 oktober mellan 10.00 och 14.00.

Information om radonmätningen

I höstas delade föreningen ut 2 st radonmätare till en lägenhet per plan i samtliga hus. Dessa skulle under några månaders tid stå placerade på olika ställen i lägenheten.

Radonmätarna samlades sedan in och skickades för analys där förhoppningen naturligtvis var att resultatet inte skulle överskrida de riktvärden som är uppsatta.

Styrelsen kan nu meddela att vi kan pusta ut. De insamlade radonmätarna har ett årsmedelvärde på under 100 bql. Gränsvärdet ligger på 200 bql.

Läs mer om radon samt hur mätningen gått till.

Gymmet öppnat

TECHNO

Vi har nu glädjen att informera att gymmet nu är öppet för medlemmar och hyresgäster.

Vi kommer att komplettera gymmet med diverse utrustning inom kort, men det viktigaste - redskapen, är på plats. Dessutom finns sedan juni, även TV och ljudanläggning.

Se mer information om gymmet på denna sida.

Uppdatering av namnen på porttelefonen samt skärmarna

Det har varit strul med att endast ett av namnen, i hushåll där det finns flera namn, visas på porttelefon samt skärmar. Leverantören av systemet ifråga har nu uppdaterat systemet så att samtliga namn ska synas. Vi ber er därför att hålla utkik och kontrollera att era namn stämmer och att de står på rätt våning. Om inte kan ni kontakta styrelsen så ser vi till att det blir rätt. I övrigt hoppas vi att ni är nöjda med det nya systemet.

Beslut på årsstämman 2015

På vår årsstämma tisdagen den 14 april togs beslut i följande motioner:

 • På förslag från föreningsmedlem om ändringar i föreningens ordningsregler röstade stämman ja (42 röster för av 64 närvarande) till att ändra den tillåtna tiden för renoveringsarbeten i lägenheterna på lördagar/söndagar/röda dagar från 10-20 till 10-18.
 • På förslag från föreningsmedlem om byte av cykelställ utanför portarna röstade stämman nej (21 för, 31 mot).
 • På styrelsens förslag om att bredda och glasa in balkongerna röstade stämman ja (63 röster för, en mot). Styrelsen kommer därför inom kort att kräva in skrifligt svar från samtliga bostadsrättshavare då det krävs för godkännande i hyresnämnden.

Då stämman röstade för en utbyggnad och inglasning av balkongerna utgick de sista två motionerna rörande upphandling av bygglov och entreprenör för inglasning av nuvarande balkonger.

Kallelse till årsstämma 2015

klubbaAlla medlemmar i bostadsrättsföreningen Dammen Nybohov kallas till ordinarie årsstämma i Nybohovsskolans matsal tisdagen den 14 april kl.19.00. Förutom att styrelsen i vanlig ordning presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för medlemmarna finns det i år även följande motioner att ta ställning till på stämman:

 1. Förslag från föreningsmedlem om ändringar i föreningens ordningsregler.
 2. Förslag från föreningsmedlem om byte av cykelställ.
 3. Förslag från styrelsen om utbyggnad av samtliga balkonger med inglasning.
 4. Förslag från föreningsmedlem om upphandling av bygglov och entreprenör föringlasning av balkonger.
 5. Förslag från föreningsmedlem om upphandling av gemensamt bygglov för inglasning av balkonger.

Motionerna kan läsas i sin helhet i bilagan längre ned på sidan.

Vi följer fastställd dagordning enligt nedan:

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
9. Framläggande av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt beslut om inkomna motioner
   17.1 Förslag från föreningsmedlem om ändringar i föreningens ordningsregler
   17.2 Förslag från föreningsmedlem om byte av cykelställ utanför portarna
   17.3 Styrelsens förslag om att bredda och glasa in balkongerna
   17.4 Förslag från föreningsmedlem om upphandling av bygglov och entreprenör för inglasning av balkonger. Motion utgår vid ja på punkt 17.3
   17.5 Förslag från föreningsmedlem om upphandling av gemensamt bygglov för inglasning av befintliga balkonger. Motion utgår vid ett ja på punkt 17.3 eller 17.4
18. Avslutande

Årsredovisningen finns i bilagan nedan. Den kan också hämtas i pappersform hos Björn Mattisson, våning 11 i 29:an.

Kan du inte närvara personligen på stämman kan du rösta via ombud. Ombudet måste enligt stadgarna vara medlem i föreningen och visa upp en giltig fullmakt för att få rösta för din räkning. Se 31 § i föreningens stadgar.

Välkomna!

Hyresförhandlingar klara

Hyresförhandlingarna gällande hyrorna för föreningens hyresgäster är klara. Hyrorna höjs med 1,2 % från och med 2015-01-01. Vid nästa hyresavisering påförs retroaktivt höjningen för januari-mars.