Årsstämma 5 maj

Styrelsen planerar för att genomföra föreningens årsstämma onsdagen den 5 maj. Den enda bedömning vi kan göra i dagsläget, givet smittspridning och vaccinationstakt, är att vi behöver genomföra stämman digitalt. Exakt hur detta skall gå till ber vi att få återkomma till i den officiella kallelse som stadgeenligt går ut till alla medlemmar i mitten av april.

Vi har beslutat att eventuella motioner till årsstämman behöver vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 28 mars för att dessa skall kunna bifogas kallelsen på ett ordnat sätt.

Ni kan läsa mer om årsstämman i våra Stadgar, paragraferna 29-33.

vv