Undersökning av köksfönstren i fyrorna

På stämman i våras bestämdes det att styrelsen skulle undersöka status på de äldre fönstren i fyrornas kök, för att därefter föreslå lämplig åtgärd. Vår fastighetsskötare Driftia har nu genomfört en stickprovsundersökning av ett antal fönster och den visar inga strukturella fel på fönstren. De fel som hittades på några av fönstren var relativt enkla att åtgärda och Driftia anser inte att det föreligger något behov av utbyte av fönstren. De bör enligt Driftia hålla i minst 20 år till. 

Med undersökningen som grund föreslår styrelsen därför inga generella åtgärder vad gäller dessa fönster. Har du problem med ditt fönster ber vi dig i första han läsa igenom §12 c i våra stadgar, som beskriver bostadsrättshavarens ansvar för "glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande spröjs, persienn, beslag, gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist samt all målning, även mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkongdörr samt därtill hörande tröskel". Har du något fel som inte kan härledas till något av ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen för vidare utredning och eventuell åtgärd.